Những Con Người (Trên) Trần Gian (Này) Thuộc Triều Đại, Nước (Nào) ?

Các bạn, khi có ai hỏi các bạn (bạn) là “người nước nào, triều đại nào. Các bạn trả lời thế nào tôi không (quan tâm) biết các bạn vì các bạn “có nhiều con người có những suy nghĩ khác nhau. Các bạn nghe , tin (theo) bất kỳ “ai”, lãnh tụ nào, bạn (các bạn) thuộc về nơi nào cũng không quan trọng.

Tôi muốn nói đến : Khi có ai (người nào) hỏi các bạn là dân nước nào. Các bạn, tôi muốn các bạn (tôi muốn) các bạn nhớ là các bạn thuộc “về (là người) Israen. Các bạn hãy trả lời là tất cả người “thế giới, trên đời này đều là dân Israen (“DoThái”) vì nước, triều đại Chúa (Chúa Giêsu) trên trần gian là triều đại bắt nguồn từ  triều đại Israen (triều đại “người” (dân) Do Thái. Không có Triều đại nào trên trần gian ngoại trừ triều đại của những người có Thần Khí (triều đại của vua Sa -un – Đa vít và chúa Giê su là những người mang thần khí (những triều đại thuộc về nước trời)  , các bạn thuộc về triều đại của người Israen (dân Do Thái) : – thuộc dòng dõi Israen, là dân Israen (dân riêng thuộc về Thiên Chúa, dân “riêng của Thiên Chúa từ ngàn “đời trước” (rồi), các bạn).

Thiên Chúa, Chúa Giê su là người có Thần Khí là con Thượng đế (được tiên báo là người sẽ cai quản “loài người” (trần gian)  đã trải qua (những giai đoạn sống trên trần gian của người thi hành ý muốn của ĐứcChúa Trời (Cha Ngài và đã bị giết, sống lại, “lên trời và làm chủ nước Trời, đã từng ở trần gian là người trên trần gian. Bạn – các bạn là người nước nào, triều đại nào? Các bạn hãy trả lời mình là người thuộc  (về) “triều đại” của những người Do Thái, triều đại thuộc dòng dõi Israen – các bạn; -Các bạn thuộc về triều đại những người Israen –  con cháu của người được Thiên Chúa chúc phúc khi xưa. Thiên Chúa muốn tôi nói, các bạn nên nhớ : các bạn là những người (con người) thuộc dòng dõi Israen (Do Thái trên thế giới này! Các bạn, (các bạn thuộc về : là những người Israel (Do Thái)“ là những người  được Chúa “tuyển chọn, giúp sức, thống lãnh (làm chủ), (là người “Israen” : Dân Chúa Tuyển Chọn”). Hãy trả lời như vậy vì vua các bạn là “người Israen “là một người Israen” – Chúa Giê su là Chúa (Thượng đế), “người “cai trị”, là vua của các vua, vua của “trần gian” – nắm quyền trên “tử thần và sự chết : “vua của mọi cõi đời này!”. Đức Chúa, Chúa muốn tôi nói các bạn là dân Israen, thuộc (là “dòng dõi được truyển chọn”) trên trần gian này. Các bạn là dân (“người”) Do Thái – “Israen” như lời Đức Chúa (Cha) hứa từ “bao nhiêu đời trước đây trong Kinh Thánh. Thiên Chúa muốn tôi nói cho các bạn nhớ là các bạn thuộc về triều đại Israel – triều đại của Thiên Chúa (dân riêng của Thiên Chúa). Các bạn không thuộc về chi tộc, dân nào. Các bạn thuộc về : là những người thuộc về (dòng dõi) (người) Israen -Dòng dõi vua Đavít (các bạn). Các bạn là những người dưới triều đại của “người” thuộc dòng dõi vua ĐaVít; các bạn.